SENDiKANIN KAPSADIĞI FAALiYETLER VE YETKi ALANLARI
Sendikanın faaliyetleri arasında ise; toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve korumak hususları da dikkat çekiyor. İş kolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak, ferdi iş ilişkilerinden doğan hususlarda dava açmak gibi konular da sorumlulukları altında. Tüzük’te yer alan faaliyet ve yetki alanlarından bazıları ise şöyle sıralanıyor: Üyelerinin mesleki bilgilerini arttıracak milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, gerçek verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek. Sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için imkânlar sağlamak.  Grev ve lokavt fonu kurmak. Grev veya lokavt halinde bu fondan genel kurulca kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde üyelerine ödemede bulunmak. Mevzuat hükümleri dairesinde amacıyla ilgili milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olmak veya bunların toplantılarına katılabilmek. Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek ve mevzuat hükümleri dairesinde amacıyla ilgili milli ve milletlerarası teşekküllerin oluşumunda yer almak. Kurucu olma hakkına sahip olmak ve yurt dışı temsilcilikler oluşturabilmek. İş güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak. İlgili mercilerce yapılan çalışmalara katılmak ve üyelerine iş güvenliği hakkında bilgi vermek. Gerektiğinde tedbirlerin alınmasına yardımcı olarak sonuçlarını izlemek. Sendika faaliyetlerinden yararlandırmada, üyeleri arasında eşitliği gözetmek. Sendikanın en önem verdiği konuların başında; e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin, katma değerli hizmetlerle yurt dışına açılmalarına destek olmak yer alıyor. Söz konusu sendika ayrıca; ülkemizde e-ticaretin geldiği noktayı etik ve ticari değerleri de gözeterek daha ileriye taşımayı hedefliyor. E-Ticaret İşveren Sendikası, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ilk olağan genel kurulunda alınan kararla Tüm İşverenler Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSKO) katıldı. Dijital ve sanal mecralarda farklılık oluşturmayı gözeten sendika; katma değeri yüksek yeni yatırımları hedefliyor. Genel başkanlığını Erdem Yanık, genel başkan yardımcılığı’nı Azat Gökçe, denetim kurulu başkanlığını da Mesut Şenel’in yürüttüğü kuruluş; bulunulan ülke ve sektörlerde lider olma amacını da güdüyor

GELECEĞE DAİR ”GÜVEN” YARATAN AMAÇLAR
E-Ticaret İşveren Sendikası; sektöre yeni girecek girişimcilerin, halihazırda çalışmalarına devam eden şirketlerin, e-ticaret yapmak isteyen firmaların ve KOBİ’lerin büyümesi için gerekli hukuki düzenlemeleri sağlıyor. Firmaların ve hedef kitlenin sektör ile ilgili tüm mecralarda temsil edilmesi ve gerçek zamanda bilgilendirilmesi amacı ile hareket eden sendika, herkes için pozitif katkı sağlamaya odaklı. Anayasa’nın 51. maddesine istinaden kurulan kuruluşun, yayınlanan tüzüğe göre amaçları arasında; genel iş kolunda faaliyet gösteren üyelerin hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmek yer alıyor. Ayrıca üye işverenlerin, insan onuruna yakışan azami kalitede hizmet sunmalarını denetlemek ve bu kalitenin korunmasını sağlamak da yükümlülükleri arasında. Üyelerin, geleceğe güvenle bakmalarına destek olan sendikanın öne çıkan amaçları ise şöyle sıralanabilir: İş kolunda, mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli iş gücünü bilgi çağına hazırlayarak ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçları gidermek. Üyelerin hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almak ve tekelleşmeye karşı mücadele sergilemek. Üyelerinin hakkını, sosyal adalet, sosyal güvenlik, insan hakları ve sendikanın temel amaçları doğrultusunda korumak. Üyeler için mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe kazandırıcı çalışmalarda bulunmak

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.