SEKTÖRÜN EN KAPSAMLI ARAŞTIRMASI

Türkiye’nin alanında öncü tek- noloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu, bu yıl dördüncü kez gerçek – leştirdiği ve “en kapsamlı” olma nite – liği taşıyan “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2023”ün sonuçlarını açıkladı. Türkiye’deki kripto para eko – sisteminde yaşananlara ışık tutan, bek – lentileri, tercihleri ve bariyerleri tespit eden bu araştırma, elde edilen sonuçlar nezdinde yapılabileceklere dair doğru bir yol haritası çıkarmayı amaçlıyor. FutureBright Group iş birliğiyle ha – zırlanan araştırma sonuçlarından öne çıkanlar arasında en dikkat çekici ola – nı ise kripto paraların bilinirlik oranı. Business Türkiye okuycuları için Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral ile araştırma sonuçları hakkında ko – nuştuk.

KRİPTO PARALARIN BİLİNİRLİKTE ORANI %99’A YÜKSELDİ

Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştır – ması, 8 Mayıs-31 Temmuz 2023 tarih – leri arasında Türkiye’yi temsilen 11 ilde yüz yüze görüşmeler yaparak gerçek – leştirildi. Öne çıkan sonuçlar arasında en dikkat çekici olanı, kripto paraların bilinirlik oranı. Geçen yıl yüzde 77 olan bilinirlik oranı 2023’te yüzde 99’a yükseldi. Kripto paraların bilinirliği, 2020’den beri istikrarlı bir yükselişte. Ancak bununla beraber blokzincir bili – nirliği, kripto paralarla kıyaslandığında yavaş bir ivmeyle artırıyor. Şu anki bi – linirlik oranı yüzde 25. Kripto para ve ilgili teknolojiler konusunda araştırma yapmak isteyenlerin tercihleri, araş – tırmanın önem taşıyan sonuçlarından biri. Kripto parayla işlem yapanların yüzde 52’si, bu alanda araştırma yap – mak için kripto para işlem platformla- rının kendisini tercih ediyor. İkinci ve üçüncü sırada ise tanıdık tavsiyesi ile internet yer alıyor. Bu sonucun, kripto para sektörünü kurumsallaştırdığını söyleyen Yasin Oral, doğru bilginin kaynağı olarak Paribu’nun yol gösterici rol üstlendiğini belirtiyor.

KRİPTO PARAYLA İŞLEM YAPANLARIN ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştır – ması, yılın belki de en çok merak edi- len sorularından birine cevap veriyor. Araştırma sonucuna göre, son bir yılda kripto para ile işlem yapanların oranı yüzde 13,4’ten yüzde 25,1’e yükseldi. Neden işlem yaptığı sorulan her iki kişiden biri ise en büyük motivasyon kaynağının yüksek getiri beklentisi ol – duğunu söyledi. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken bir başka sonuç daha var: Kripto paraların gelecekte kullanımının artacağını düşünenlerin oranı geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Araştırmaya katılan her 4 kişiden 3’ü kripto paraları kısa vadeli alım satım iş – lemi için kullandığını söylerken, uzun vadeli yatırım yüzde 54 ile ikinci sıra – da yer alıyor. Kripto parayı duyanların yüzde 75’i ise kripto paranın en büyük avantajının saklama ve taşıma kolaylığı olduğunu düşünüyor.

KRİPTO PARAYLA İŞLEM YAPANLARIN %86’SI İŞLEM DENEYİMİNDEN MEMNUN

Yine araştırma sonucuna göre, kripto parayla işlem yapanların yüzde 86’sı işlem deneyimlerinden memnun. Aslında memnuniyet, 2020 yılından beri sürekli artış eğiliminde. İşlem ya – panların yüzde 81’i de kripto para iş – lemlerinin kolay olduğu görüşünde. 6 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Paribu, 1 Nisan 2023’te mobil uygula – maları ve web sitesinin yeni versiyonu – nu kullanıcılarıyla buluşturdu. “Daha önce yatırım tecrübesi olmayan birçok kişi, bizim gibi kolay işlem imkanı su – nan bir platformla işlem yapmayı öğ – reniyor” diyerek konuya açıklık getiren Yasin Oral, işlemlerin hızlı ve kolay olmasının bireylerin deneyim kazan – masında önemli bir rol oynadığının da altını çiziyor.

“KRİPTO PARAYLA İŞLEM YAPANLARIN %75’İ KRİPTO PARAYI GÜVENİLİR YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜYOR

Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştır – ması’nın sonuçlarına göre, kripto para ile işlem yapanların yüzde 75’i kripto parayı güvenilir yatırım aracı olarak görüyor. Bunun yansımasını yatırım tercihlerinde görebiliyoruz. Bu yıl ya – tırımcılar arasında en çok tercih edilen yatırım aracı yüzde 30’la gayrimenkul – ken, yüzde 29 ile kripto paralar ikinci sırada. Çıkan sonuçlarla ilgili değer – lendirme yapan Yasin Oral, Paribu’nun güvenliğe ve şeffaflığa son derece önem verdiğinin altını çizerek “Paribu, re – gülasyon varmış gibi kendi kendini denetleyen, yaptığı her şeyde şeffaflığa ve güvene önem veren bir şirket. Attı – ğımız her adımda sektöre öncülük et – meye devam ediyoruz” açıklamasında bulunuyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.